Niçin EFQM Modelini Uyguluyoruz?
Fakültemiz, paydaşları için sürdürülebilir değer önermeleri yaratmanın ve sunmanın yanında, içinde faaliyet gösterdiği ekosisteme karşı özen gösterme yükümlülüğünün bir parçası olarak EFQM Modelini uygulamaktadır. EFQM Modelini uygulamamızın gerekçeleri şunlardır:
   • Fakültemizin paydaşlarına değer sunmak ve performansını artırmak,
   • Mevcut ve gelecekteki pazar dinamiklerinin, Üniversitenin Amaç, Vizyon ve Stratejisi üzerindeki olası etkilerini analiz etmek,
   • Temel paydaşların stratejilerini inceleyerek kendi amaç, vizyon, strateji ve iş modeline göre yeterliliklerini, eksikliklerini ve uygunluklarını belirlemek,
   • İçinde yer aldığımız yükseköğretim ekosistemindeki ekonomik, çevresel ve toplumsal koşulları dikkate alarak vizyonumuzu belirlemek,
   • Ekosistemimizde yer alan diğer unsurlarla ilişkilerimizde kazan-kaybet yerine, birlikte geliştirme kültürünü yerleştirmek,
   • Yükseköğretim ekosistemi içerisinde mevcut fırsat ve tehditleri belirleyerek bunlara çevik, etkin ve etkili bir biçimde yanıt vermek,
   • Etik değerlerin, üniversitenin tüm faaliyetlerine yansımasını sağlamak ve kurumsal kültürün bir parçası haline getirmek,
   • Paydaşlarına esin veren amaçlar oluşturarak stratejik yönetişim anlayışı ile ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamak.
EFQM Modeli Yaklaşımımız Nedir?
EFQM Modelimizin merkezinde, Üniversitemizin Amacı ile Stratejisi arasındaki güçlü ilişki ve bunun Fakültemizin temel paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmasına ve üstün performanslı sonuçlar elde etmesine yardımcı olacak bir anlayış yer almaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Üniversitemizin EFQM Modeli yaklaşımı şöyledir:
   • Sistematik yönetim anlayışımızın temel unsurları olan "Yön, Uygulama ve Sonuçlar" arasındaki bağı güçlendirmeyi ve süreklilik arz eden sağlıklı bir yaşam döngüsü oluşturmayı temel bir gereksinim olarak görüyoruz.
   • Amaç ve vizyonumuzun paydaşlarımızı etkileme durumunu değerlendirmeyi bir gereklilik olarak benimsiyoruz.
   • Yönetim anlayışımızda, daha az dikey/hiyerarşik yapılanma, daha az güç kullanımı ve daha az kontrol içeren, daha fazla iş birliğine odaklı bir liderlik yaklaşımını benimsiyoruz.
   • Daha fazla çeşitliliğe sahip bir kitleyle çalışmaktan gelen içsel değerlerin farkında olarak, çalışanlarımızla güçlü bağ oluşturmayı önemsiyoruz.
   • Günlük rutin faaliyetleri yanında değişimi başarılı biçimde yöneterek geleceğe hazırlıklı olmayı önemsiyoruz.
   • Yaratıcılık ve yenileşim odaklı bir düşünce biçimini benimseyerek, sunduğumuz değerin artmasına ve performansımızın iyileşmesine önem veriyoruz.
   • Sorumluluk ve sürdürebilirliğe katkı sağlamayı amaçlayan çevre politikamızı, yönetim yaklaşımımızın bir parçası olarak görüyoruz.
   • Temel paydaşlarla iletişim kurma ve işbirliği yaklaşımını benimseyerek karar alma süreçleri ve değişimin yönetimi sürecindeki organizasyonlara paydaşların katılımını önemsiyoruz.
   • Bütünü görme, bütünsel bir bakış açısı benimseme ve Fakültemizin karmaşık fakat aynı zamanda düzenli bir sistem olarak varlığını sürdürmeyi önemsiyoruz.
   • Çalışanlarımızı Fakültemize kazandırmayı insan kaynakları politikamızın temeli olarak görüyoruz.
   • Akranlarımız ile kıyaslama yapmayı gelişim sürecimizin bir parçası olarak görüyoruz.
   • Üniversitemizi, dinamik ve yaşayan bir dünyada birbirine bağımlı insanlardan oluşan, karmaşık ve uyumlu bir sistemin parçası olarak görüyoruz.

EFQM Modelinden Ne Bekliyoruz?                                                                                                                                                                                
    • Misyon temelinde çalışan yön birliğinin sağlanması
    • Sürdürülebilir başarı için Kurum Kültürün yönlendirilmesi
    • Paydaş odaklı bakış açısı yaratılması ve tüm paydaşlara değer yaratılması
    • Bütünsel sistem yönetimi bakış açısının sağlanması
EFQM Modelini Nasıl Uyguluyoruz?                                                                                                                                                                             
Performansa Dayalı Süreç Yönetim Modelimizin öngördüğü prensipler doğrultusunda EFQM Modelini uygularken dikkat ettiğimiz hususlar şunlardır:
    • Amacımızı (misyonunu) ve vizyonumuzu gerçekleştirmek ve ekosisteme fayda yaratmak amacıyla paydaş beklentilerini karşılamak için farklılaşma stratejimizi ve odak alanlarımızı belirliyoruz.
    • Stratejik Plan Hazırlama Rehberi doğrultusunda ekosistemimiz içerisindeki paydaşlarımızı önceliklendirerek paydaş beklentilerini analiz ediyoruz. Önem ve etki derecelerine göre paydaşlarımızı sınıflandırıyor, kurduğumuz ilişki biçimine göre temel paydaşlarımızı belirliyoruz.
    • Paydaş katılımını temel politika olarak benimsiyor, amaç ve vizyonun tanımlanması sürecinde, temel paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz.

    • Ekosistemimizde kurumsal kararlar ve politikaların sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğunu esas alan bir yaklaşım benimseyerek, örnek modelleri tanıyor ve takdir ediyoruz.
    • Stratejimizi gerçekleştirmeye yönelik öğrenmeye ve sürekli iyileştirmeye odaklanan bir yaklaşım benimsiyor, yönetim kademesi ve çalışanlarımızı, değişime ve gelişmeye katkıda bulunmayı teşvik ediyoruz.
    • Deneyimlerimizden ders çıkararak elde ettiğimiz bilgiyi değişim ve dönüşüm süreçlerini başarıyla yönetmek için kullanıyoruz.
    • Yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi teşvik ediyor, Birimler düzeyinde "Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünce Platformları" oluşturarak paydaşların özgün ve yaratıcı fikirlerini paylaşmalarını sağlıyoruz.
    • Üniversitemizin kamu sorumluluğu ve ekosistemindeki rekabet koşullarını dikkate alarak "Performansa Dayalı Süreç Yönetim" iş modeli uyguluyoruz.

EFQM Modeli Bize Ne Kazandırıyor?                                                                                                                                                                           
Uygulamakta olduğumuz EFQM Modeli bütünü görme, bütünsel bir bakış açısı benimseme ve kuruluşumuzun karmaşık fakat aynı zamanda düzenli bir sistem olduğunu kavrama fırsatı sunuyor. Bununla birlikte modelin sağladığı diğer yararları şunlardır: