I. YARIYIL

Psikolojiye Giriş (3-0-3)

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

Fizyolojik Psikoloji (3-0-3)

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri.

Sosyolojiye Giriş (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

Felsefeye Giriş (3-0-3)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  (2-0-2)      

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Bilgisayar I (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

II. YARIYIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3-0-3)

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

Gelişim Psikolojisi I (3-0-3)

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişim kuramları, gelişim dönemleri, çocukluk döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ana-baba çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (1-2-2)

Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları.

Eğitim Felsefesi* (2-0-2)

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)  

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Bilgisayar II (2-2-3)             

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

III. YARIYIL

Sosyal Antropoloji (3-0-3)

Antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramların incelenmesi.

 

İstatistik I (3-0-3)

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları ve dağılımlar, istatistik paket programlarında uygulamalar.

Özel Eğitim (3-0-3)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

Gelişim Psikolojisi II (3-0-3)

Ergenlik döneminin temel özellikleri, ergenlik döneminin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimi, ergenlik dönemi sorunları ve bunlarla başetme yolları.

Bilim Tarihi* (3-0-3)

Bilimin eski yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim.  Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

Okullarda Gözlem (2-2-3)

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

Öğretim İlke ve Yöntemleri* (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

IV. YARIYIL

Testdışı Teknikler (3-0-3)

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

İnsan İlişkileri ve İletişim (2-2-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

İstatistik II (3-0-3)

Hipotez testleri, korelasyon, regresyon, anlamlılık testleri, varyans analizi ve istatistik paket programlarında uygulamalar.

Sosyal Psikoloji (3-0-3)

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri, sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar, sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

Öğrenme Psikolojisi (3-0-3)

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

Sınıf Yönetimi* (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

V. YARIYIL

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (3-0-3)

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri (3-0-3)

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yolları.

Kişilik Kuramları (3-0-3)

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı, kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

Mesleki Rehberlik ve Danışma (3-0-3)

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.

Seçmeli AL I:
Seçmeli MB I:

VI. YARIYIL

Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması (1-4-3)

Mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

Rehberlikte Program Geliştirme (3-0-3)

İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde rehberlik programlarının yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması.

 

Davranış Bozuklukları (3-0-3)

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri, klasik sınıflandırma ve güncel DSM tanı ölçütleri; DSM tanı ölçütlerine göre davranış bozuklukluları ve müdahale yöntemleri.

Psikolojik Danışma Kuramları (3-0-3)

Temel psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler, kuramların psikolojik danışmaya yansımaları ve yeni yönelimler.

Grupla Psikolojik Danışma (3-0-3)

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler, grupla psikolojik danışma süreci, grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplarla çalışma.

Seçmeli AL II:
Seçmeli GK I:

VII. YARIYIL

 

Psikolojik Testler (2-4-4)

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (1-4-3)

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Öğrenme Güçlükleri (3-0-3)

Öğrenme güçlüğünün tanımı, öğrenme güçlüklerinin sınıflandırılması, nedenleri, sınıf ortamında ayırt edilmesi, eğitim ortamının düzenlenmesi, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, ailelerine, öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma yöntem ve teknikleri.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Eğitim Yönetimi* (3-0-3)

Eğitim yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim süreçleri, örgüt ve örgüt türleri, örgüt kültürü ve iklimi, liderlik kuramları.

 

Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2) 

Deneyimsel öğrenim felsefesi ışığında, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma.

Seçmeli AL III:

VIII. YARIYIL

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2-2-3)

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (1-4-3)

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması

Meslek Etiği ve Yasal Konular (2-0-2)

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

Kurum Deneyimi (1-4-3)

Çeşitli kurum ve kuruluşların (eğitim, sağlık ve endüstri) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma.

Seçmeli AL IV:

Seçmeli AL V:

PDR ALAN SEÇMELİ- ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ- GENEL KÜLTÜR
SEÇMELİ DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ

A- PDR ALAN SEÇMELİ DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ

1- Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi
                Yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi dersi, yetişkinlik psikolojisi, yetişkinliğin evreleri, yetişkinlik kuramları, gelişim görevleri, yaşlılık psikolojisi, yaşlılık kuramları, yaşlılıkta toplumsal gelişim, yaşlılıkta ruh sağlığı, yetişkinlik ve yaşlılık danışmanlığı ve danışma tekniklerini kapsayan bir derstir.

                2- Bireysel Çalışma Teknikleri
Verimli çalışma unsurları, zamanın etkili kullanımı, etkin okuma, etkin dinleme, etkili not alma becerileri, serbest zaman yönetimi ve öğrenme stilleri ve stratejilerini içeren bir derstir.

                3- Duyuşsal Eğitim
Duyuşsal eğitim, öğrencilerin duyuşsal hedeflerin farkına varmalarına ve
bu hedeflere ağırlık veren bir eğitim anlayışı kazanmalarına yönelik bir derstir. Başlıca konular, eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırması, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılması, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışları, eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yeri, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımları, gevşeme ve ısınma egzersizleri, stresle başa çıkma yaklaşımları, problem çözme eğitimi, sosyal beceri eğitiminin temel özellikleri, çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri, duyuşsal hedeflerin önemi.

                4- Sosyal Beceri Eğitimi
                Sosyal beceri, ilgili kavramlar, sosyal becerileri oluşturan unsurlar, sosyal beceri ve kazandırılması, sosyal beceri modelleri ve ölçülmesi, sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki önemi, güç insanlarla baş etmede sosyal beceriler, duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol, sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık, sosyal kontrol konuları.

                5- Kurumlarda Gözlem
Çeşitli kurum ve kuruluşların (sağlık, sosyal hizmetler, endüstri vb.) psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde psikolojik danışma ve rehberlik deneyimi kazanma. Rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

                6- Psikolojik Ölçme Araçlarının  Geliştirilmesi
Rehberlikte kullanılan test teknikleri, ilgi, yetenek, başarı, tutum ve kişilik testleri. Test geliştirmenin temel kavramları, ölçmenin teknik nitelikleri, başarı ilgi, yetenek ve tutum ölçeği maddelerinin nasıl yazılacağı ve bu testlere ilişkin madde ve test istatistiklerinin nasıl hesaplanacağı ve yorumlanacağı. Testin nasıl oluşturulacağı konularında bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar kazandırma.
               
                7- Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan örnek sınıf içi rehberlik konuları, etkinlikleri ve uygulamaları.

        8- Evlilik ve Aile Danışmanlığı
Aile ve evlilik danışması dersi, aile ve evlilik danışması ile ilgili temel kavramları ve bu hizmetleri gerektiren nedenleri; aile ve evlilik danışmasının amacını, ilkelerini, tekniklerini, kuramsal niteliklerini ve uygulama yöntemlerini kapsayan bir derstir.

9- Yaratıcı Drama
Yaratıcı drama dersi, drama nın tanımı ve tarihçesi, darama ile ilgili kavramlar, uygulanış aşamaları, sürecindeki unsurlar, uygulamada dikkat edilmesi gerekli unsurlar, eğitimdeki önemi, drama da yararlanacak kaynaklar konularını ve atölye çalışmasını içerir.

10. Çocuk Hakları
Çocukları içeren yasalar,çocuk hakları sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması, Türkiye’de ve dünya’da değerlendirilmesi, bu çerçeve içinde aile, devlet ve diğer kurumların çocuğa karşı sorumluluklarının ve etkilerinin neler olduğunun incelenmesi

               
     B- ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ  SEÇMELİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

  1. Karşılaştırmalı Eğitim

Karşılaştırmalı Eğitim ve Gelişimi, Merkez Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (Türk Eğitim Sistemi, Fransız Eğitim Sistemi), Yerel Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (İngiliz Eğitim Sistemi, A.B.D. Eğitim Sistemi, Alman Eğitim Sistemi), Hem Merkezli Hem de Yerel Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (Japon Eğitim Sistemi, Norveç Eğitim Sistemi, Finlandiya Eğitim Sistemi). Karşılaştırmalı eğitim alanının amaçları, evrimi, düşünce ve etkinlikleri, alana katkı getiren eğitimciler, eğitime etkisi olan doğal ve sosyal faktörler, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ve felsefelerini karşılaştırmak

  1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçler, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi. Internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin  etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

  1. Çağdaş Eğitim Akımları:

Felsefi akımlar ve felsefi akımların psikolojik kuramların oluşumuna etkileri. Tarihi süreç içinde ortaya çıkan eğitim akımları sanat eğitim akımı, çocuktan eğitim akımı, kır eğitim yurdu, iş eğitimi akımı,  üretim okulu, kolektif eğitim,  davranışçı ve bilişsel yaklaşımlar davranış temelli psikolojik ekoller biliş temelli psikolojik ekoller.

 

C- GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ  DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

1. Eğitimde Proje Geliştirme
Projenin tanımı, proje türleri, projenin kapsamı, amacı, işlevi, günlük ihtiyaçların karşılanması ve günlük yaşamda sorunların çözümüne katkıları tartışılır. Planlanan projenin gerçekleştirilebilirliğine ilişkin temel bilgiler, kaynaklar ve projenin değerlendirme ölçütleri belirlenir. Projenin mantıksal çerçevesinin oluşturulmasına yönelik yaklaşımlar, Soruna dayalı projeler ve analizi, Projenin hedefleri ve stratejisi belirlenir, Strateji doğrultusunda projenin bileşenleri analiz edilir, Projenin uygulanmasına yönelik faaliyet planını yer ve zaman gösterilerek tasarlanır. Projenin maliyet analizinin yapılır ve proje giderlerine yönelik projenin finansmanı yapılır. Proje uygulanır ve sonuçları hedef ve stratejiler doğrultusunda izlenip, değerlendirilir. Proje hazırlamanın aşamaları örnek bir projenin hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi pratik katkıları tartışılır. Eğitim öğretim sürecinde işe koşulabilecek projeler üzerinde durulur. Geliştirilen projelerin eğitim kurumlarında yönetilmesi sağlanır

2. Duyuşsal Eğitim
Duyuşsal eğitim, öğrencilerin duyuşsal hedeflerin farkına varmalarına ve
bu hedeflere ağırlık veren bir eğitim anlayışı kazanmalarına yönelik bir derstir. Başlıca konular, eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırması, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılması, hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışları, eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yeri, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımları, gevşeme ve ısınma egzersizleri, stresle başa çıkma yaklaşımları, problem çözme eğitimi, sosyal beceri eğitiminin temel özellikleri, çatışma çözme eğitiminin temel özellikleri, duyuşsal hedeflerin önemi.

3. Bireysel Çalışma Teknikleri
Verimli çalışma unsurları, zamanın etkili kullanımı, etkin okuma, etkin dinleme, etkili not alma becerileri, serbest zaman yönetimi ve öğrenme stilleri ve stratejilerini içeren bir derstir.

4. Yaşam dönemleri ve Uyum Problemleri
Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık yaş dönemi özellikleri, gelişim görevleri, gelişim sorunları ve döneme özgü uyum sorunlarının nedenleri, ruh sağlığı.

5. Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları
Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi (İslam Öncesi Dönem, Selçuklular ve Osmanlılar Dönemi, Cumhuriyet Dönemi), Türk Milli Eğitim Sistemi (Okulöncesi Eğitim, ilköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim, Yaygın Eğitim), Türk Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri (Genel Amaçlar, Özel Amaçlar, Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslar, Türk Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı), Türk Eğitim Sisteminin Sorunları. Eğitimde fırsat eşitliği ve eğitimde nicelik ve nitelik sorunları, paralı ve parasız eğitim ikilemi, öğretmen yetiştirme ile ilgili sorunlar, eğitimde fiziki imkânların analizi ve eğitim planlamalarına yansıması, eğitimde devletçilik ve özelleştirme sorununun eğitimde nicelik ve niteliğe yansımaları, eğitimde küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:17:17
Guncelleme Tarihi: 2014-01-16 14:34:18