AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM  BÖLÜMÜ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


I. YARIYIL

121111- Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2)

"Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler gelenekleri.

121121-  Sosyal Psikoloji (2-0-2)

Psikoloji bilimi, psikolojinin alanları, sosyal psikolojinin psikoloji içindeki yeri, sosyal psikoloji alanı ve yöntemleri, insanın doğası, toplumsallaşma, sosyal algı, tutumlar ve değişmesi, sosyal etki, grup içinde bireysel davranış, kişiler arası çekicilik ve sevgi.

121131- Arkeoloji  (2-0-2)

Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme, arkeolojik buluntulardan insanlığın geçmişteki farklı deneyimlerini (barınma, beslenme, ticaret, teknoloji vs.) keşfetme; Türkiye ve dünyada ortaya çıkarılan önemli arkeolojik merkezler (Mısır, Mezopotamya, Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş vb.); ünlü yabancı ve Türk arkeologlar ve önemli çalışmalarından örnekler.

121141- Sosyoloji  (2-0-2)

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmala örnekleri.

121221-  Türkçe I: Yazılı Anlatım  (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

121241-  Bilgisayar I  (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde Internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

121231-  Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

121211-  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

121311-  Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. 

II. YARIYIL

122111-  Genel Fiziki Coğrafya (4-0-4)

Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı).

122121- Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı (2-0-2)

Eskiçağ tarihinin kapsamı ve kaynakları; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mezopotamya, Mısır, Yunan/Helen, Roma vs.) ve Anadolu’da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; Eskiçağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.

122131-  Felsefe (2-0-2)

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

122141- Ekonomi (2-0-2)

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.

122221-  Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

122241-  Bilgisayar II   (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

122231-  Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

112211-  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

III. YARIYIL

123111- Türkiye Fiziki Coğrafyası (2-0-2)

Türkiye’nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

123121- İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü (2-0-2)

İslam öncesi kurulan Türk devletlerinin tarihi: (Orta Asya’da kurulanlar, Orta Asya dışında kurulanlar), İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kültür ve uygarlık.

123131- Siyaset Bilimine Giriş (2-0-2)

Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda.

123141-Temel Hukuk (2-0-2)

Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileri

Sanat ve Estetik* (2-0-2)

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

123211- Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

123171 Alan Seçmeli I:Türk Modernleşme Tarihi I  (2-0-2)

Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girişi; ekonomik ve sosyal düzendeki bozulmalar; Osmanlı Devleti’nde gelenekçi düşünce ile yapılan yenilikler; XVII. Yüzyıl ( I. Ahmet ve Kuyucu Murat Paşa, II.Osman, IV. Murat, IV. Mehmet, ve Köprülüler Dönemi) yenileşme çabaları; XVIII. Yüzyıl (III.Ahmet ve Lale Devri, I. Mahmut, III. Mustafa, I.Abdülhamit ve III. Selim Dönemleri) ıslahatları.

123172 Alan Seçmeli I:Coğrafi Bilgi Sistemleri  (2-0-2) 

Kavramlar, C.B.S.’in tarihçesi, C.B.S.’in metodolojisi, Veri Toplama Yöntemleri, Veri Giriş Yöntemleri, Kartoğrafya ve C.B.S. data yapıları, mekânsal veri yapıları, Vektör Data yapıları, Mekansal  Olmayan   C.B.S. Verileri,  C.B.S.’de Veri Tabanı, Mekan Analizi, Yüzey Analizi, Kartografik Modelleme, Uzaktan Algılama, Elektromanyetik Spektrum, Uzaktan Algılama Unsurları, Algılama ve Yorumlama Teknikleri, C.B.S.de Uzaktan Algılama…

123271 Genel Kültür Seçmeli I: Depreme Hazırlık ve Korunmanın Yolları (2-0-2)

Depremin Tanımı, Depremin Oluşumu ile İlgili Teknik Bilgi, Deprem Oluşumu Öncesinde Alınması Gereken Önlemler, Deprem Sırasında Hareket ve Davranış, Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler ve Davranış, Malzeme Tanıtımı, Uygulamalı Deprem Tatbikatı

123272 Genel Kültür Seçmeli I: Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (2-0-2)

Kurtuluş Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı Yılları, II. Dünya Savaşından Sonra Türk Dış Politikası, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Türkiye’nin Yakın Komşuları ve Türk Dünyası ile İlişkileri

123273 Genel Kültür Seçmeli I: Türk Kültür Tarihi (2-0-2)

Kültürün tanımı, İslam Öncesi Türk Kültürü ve Medeniyeti, Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Değişimin Türk Kültürüne Etkileri Türklerde Devlet Yönetimi, Dil ve Edebiyat, Türklerin Bilim ve Sanata Katkıları

123274 Genel Kültür Seçmeli I: Güzel ve Etkili Konuşma (2-0-2)

Konuşmanın Doğuşu, Konuşmayı Oluşturan Temel Etmenler ve Diksiyon, Ses ve Dil Sesleri, Solunum, Sözcük ve Ögeleri (boğumlanma, hece süreleri ve ton vurgu, tonlama ve ses bükümleri ), Söz Akımı, Bütün İlişkisi (sesletme metinleri, metnin anlatım niteliği, Metnin İçerik Özellikleri, Metne Uygun Ton ve tempo), Üslup Özellikleri, Tavır, Jest ve Mimik, İşlevleri Açısından Başlıca Konuşma Türleri, Türkçeyi Doğru Konuşmak, Uygulamalar

123311- Eğitim Psikolojisi   (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

IV.YARIYIL

Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (4-0-4)

Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.

124111- Antropoloji   (2-0-2)

Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekler.

124121- Ortaçağ Tarihi (4-0-4)

İslamiyet’in doğuşu; Arap-İslam Devletleri (Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler); Türk-İslam Devletleri (İdil Bulgarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve varisleri); İslam Uygarlığı (Arap-Türk-Fars kültürlerinin İslam uygarlığına katkıları); Batı Dünyası ve Uygarlığı; Hıristiyanlığın doğuşu, yayılışı ve Batı dünyasına etkileri; Bizans Tarihi.

124131- Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme (2-0-2)

Geçmişte ve günümüzde bilim ve teknoloji ilişkisi, bilim ve teknolojinin sosyal değişime etkileri, insanlığın ortak bilim mirası, ünlü Türk ve yabancı bilim adamları, doku ve organ nakli, nano-teknoloji, gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi, Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları, uzay ve havacılık çalışmaları.

124141-Vatandaşlık Bilgisi (2-0-2)

İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve yapısı.

124112-Doğal ve Beşeri Çevre Unsurlarının Tanınması ve Çevre Gezileri (2-0-2)

Doğal Çevre Unsurları: Kayaçlar, mineraller, fosiller. Tortul, metamorfik, volkanik kayaçlardan, minerallerden örnekler bizzat gösterilerek, oluşumları hakkında bilgi verilmesi, fosiller ve bunların bulundukları ortama dair sundukları paleocoğrafik bilgiler, bitki formasyonları ve bitki tanıtımları. Harita kullanımı, kartoğrafik  malzemeler, arazi ölçüm aletlerinin tanıtımı. Beşeri ve çevreyi oluşturan unsurlar. Kırsal ve kentsel alanların çevresel etkiler. Ekskürsiyon ön hazırlıklarının planlanması ve ekskürsiyon çalışmaları.

124211-Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

124311- Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

124171- Alan Seçmeli I: Enerji Kaynakları (2-0-2)

Enerji kaynaklarının önemi, başlıca enerji kaynakları, (kömür, petrol,  doğalgaz, hidrolik enerji, jeotermal enerji, rüzgar, güneş, yenilenebilir diğer enerji kaynakları, nükleer enerji), enerji-çevre ilişkisi, Türkiye’nin enerji kaynakları.

124172- Alan Seçmeli I: Türk Modernleşme Tarihi II (2-0-2)

Osmanlı Devleti’nde batı tarzında ve batıyı örnek alarak yapılan askeri ve sosyal alandaki ıslahatlar: II. Mahmut dönemi, I. Abdülmecit ve Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Abdülaziz ve II. Abdülhamit Dönemi ıslahatları, Osmanlı birikiminin Cumhuriyet dönemine etkileri.

124173-Alan Seçmeli I: Coğrafyada Materyal Tanıma ve Yakın Çevre Gezileri (2-0-2)

Planlama, Kartografik Malzeme, Arazi Malzemeleri, Ölçüm Aletleri, Mineraller, Volkanik Kayaçlar, Tortul Kayaçlar, Metamorfik Kayaçlar, Fosiller, Dünya’nın Ana Bitki Kuşakları, Türkiye Bitki Örtüsü, Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesi, Akdeniz  Fitocoğrafya Bölgesi, İran-Turan Fitocoğrafya Bölgesi, Eksürsiyon I, Eksürsiyon II.

V. YARIYIL

125111- Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I (2-0-2)

Osmanlı devletinin kuruluşundan (1299) Küçük Kaynarca Antlaşması’na (1774) kadar Osmanlı İmparatorluğunun, siyasi, kültür ve uygarlık tarihi.

125121-Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası (2-0-2)

Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus sayımları, yerleşme, kentleşme ve sorunları, kentlerin sınıflandırılması. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm.

125131- Yeni ve Yakınçağ Tarihi (2-0-2)

1453’den 1914’e kadar Avrupa’da meydana gelen önemli siyasi ve sosyal gelişmeler (coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform, Aydınlanma, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, sömürgecilik), bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk Dünyası’nda ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler; aynı dönemde dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan önemli gelişmeler (Japonya’nın yükselişi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı vb.)

125141- İnsan Hakları ve Demokrasi  (2-0-2)

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.); insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi

125151-Ülkeler Coğrafyası  (2-0-2)

Kıtalar (Asya, Avrupa, Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antartika). Ülkeler (Balkan ülkeleri, Kafkasya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve diğerleri).

125211-Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

125311- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

125321- Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

125271-Genel Kültür Seçmeli II: 1938 Sonrası Kültür ve Toplum (2-0-2)

1938’de Sonra Türkiye’de Eğitim ve Kültür Politikaları ve Bunun Yansımaları; Halkevleri, Köy Enstitüleri, Milli Bayramların Ortaya Çıkışı ve Kutlanmaları; Medya-Toplum-Kültür İlişkileri ve Türkiye’de Yansıması

 

125272-Genel Kültür Seçmeli II: Fotoğrafçılık ve Görüntü İşleme Teknikleri (2-0-2)

Fotoğrafın tanımı, Fotoğrafın Tarihçesi, Kameranın Gelişimi, Kamera Çeşitleri, Kameranın Ana Parçaları ve İşlevleri, Aksesuarlar, Filmler, Dijital Kameralar, Doğal Işık, Aydınlatma Teknikleri, Renk, Kompozisyon, İleri Çekim Teknikleri, Görüntü İşleme Teknikleri, Ünlü Fotoğrafçıların Eserlerinden Örnekler, Uygulama Çalışmaları, Fotoğraf Kritiği, Proje

125273-Genel Kültür Seçmeli II: Turizm Coğrafyası (2-0-2)

Turizm Coğrafyasının Tanımı, Turizm ve Coğrafya, Turizmin Tarihi Gelişimi, Turizmin Gelişmesinde Rol Oynayan Faktörler, Turizmde Temel Unsurlar, Turizmin Ölçülmesi, Turizmin Etkileri, Turizm Alanları, Planlama, Uluslararası Turizm, Türkiye’de Turizm, İç ve Dış Turizm, Turizmin Türkiye’ye Etkileri

125274- Genel Kültür Seçmeli II: Halk Bilimi (Folklor) (2-0-2)

Tanımı, tarihçesi, diğer ilimlerle olan ilişkisi. Klasik edebiyat içinde halk bilimine kaynaklık ve malzeme teşkil edebilecek eserler ve halk bilimi açısından seyahatnameler ve halk bilimiteorileri. Türk halk biliminin konuları, törenler, törenlerde uygulanan ritüeller. Yazılı kaynaklardaki konuyla ilgili malzemenin tespiti ve tahlili.

VI. YARIYIL

126111-Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II (2-0-2)

Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan (1774) Osmanlı imparatorluğunun yıkılışına kadar(1922) siyasi, kültür ve uygarlık tarihi.

126121-Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi (2-0-2)

Edebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menakıpnameler, gazavatnameler, tarihi romanlar masallar, hikâyeler, türküler, kâşif günlükleri, şiirler, anılar, denemeler, hikâyecikler (anekdotlar), biyografiler, mektuplar vb.nin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması.

126131- İnsan İlişkileri ve İletişim  (2-0-2)

İnsanlar arası iletişim (ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde, vb.); etkin konuşma ve dinleme; beden dili; hak ve sorumluluklar; değer yargıları ve iletişimdeki rolü.

126141-Çağdaş Dünya Tarihi  (2-0-2)

Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar: I. ve II. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası gelişmeler (Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova Paktı, AET, Avrupa Birliği, SSCB’nin dağılması, Körfez Savaşı, 11 Eylül Terör Saldırısı ve yansımaları vb.); yeni bağımsız Türk devletlerinin kuruluşu ve gelişimi.

126151-Siyasi Coğrafya (2-0-2)

Tanımlar, siyasi coğrafya ile ilgili başlıca görüşler; siyasi coğrafyada fiziksel etkenler (konum, alan, sınırlar, yer şekilleri, iklim, sular, topraklar, doğal kaynaklar), siyasi coğrafyada beşeri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar), Türkiye’nin katıldığı siyasi oluşumlar (NATO, AB), Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri ile ilişkiler, Türk Cumhuriyetleri, sınır aşan sular, boğazlar, kıt’a sahanlığı ve Ege sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siyasi ve ekonomik örgütler.

126311-Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

126321-Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3)

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

126331- Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

126271-Genel Kültür Seçmeli III: Bilimin Tarihsel Gelişimi (2-0-2)

Eski uygarlıklarda bilim (Mısır ve Mezopotamya’da bilim, Antik Yunanda ve Helenistik Dönemde bilim, Romalılar’da bilim); Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyası’nda bilim, Rönesans ve modern bilimin doğuşu (Astronomi, Kimya, Tıp, Fizik ve Matematikte durum; Galileo, Newton); Aydınlanma Çağı; 18. Yüzyılda astronomi, matematik ve fizik; sanayi devrimi ve bilim; çağdaş bilim ve bilimsel gelişmeler

126272-Genel Kültür Seçmeli III: Coğrafi Bölge Kavramı ve Türkiye (2-0-2)

Bölge nedir?, Fiziki Bölgeler, Beşeri Bölgeler, Coğrafi Bölgeler, Türkiye Coğrafi Bölgelerinin belirlenmesinde esas alınan kriterler, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi

126273-Genel Kültür Seçmeli III: Küresel Isınma, Su Sorunu ve Türkiye (2-0-2)

Küresel Isınma; Tanım, Oluşum, Planetar Faktörler, Lokal faktörler, Yarattığı Problemler, Çözüm Önerileri.

Su Sorunu; Tanım, Oluşum, Dünya’nın Su Kaynakları Potansiyeli, Dünya’da Artan Su Kullanımı, Küresel Isınma ile Su Sorunu Arasındaki İlişki, Dünya Su Kaynakları Üzerinde Artan Baskılar ve Problemler, Çözüm Önerileri

Türkiye’de Su: Türkiye’nin Su Potansiyeli, Türkiye’de Su Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı, Türkiye’deki Su Kaynakları Üzerindeki Lokal ve Enternasyonel Baskılar ve Problemler,   Türkiye’de Su Kaynaklarının Rasyonel Kullanımı, Çözüm Önerileri, Proje Değerlendirme ve Sonuç

126274-Genel Kültür Seçmeli III: Türk Tarihinin Kaynakları (2-0-2)

Orta Asya Türk Tarihi’nin Kaynakları; Müslüman Türk Devletleri ve Selçuklu Dönemi Türk Tarihinin Kaynakları; Osmanlı Dönemi Türk Tarihinin Kaynakları; Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihinin Kaynakları; Çağdaş Türk Dünyası Döneminin Kaynakları

126275-Genel Kültür Seçmeli III: Dil ve Kültür (2-0-2)

Kültür kavramı, kültürün kaynakları, kültür öğeleri, uygarlık kavramı, kültürün ulusal benlik, ulusal kişilik, kültürel kimlik ve kültürel kişilik, oluşturmadaki rolü, Türkçe öğretiminde kültür aktarımı, kültür aktarımının yasal dayanakları, kültürel kimliğin geliştirilmesi, bir kültür unsuru olarak dil, dil ve kültür ilişkisi, dilin kültür taşıyıcı özelliği, dilin kültürü koruması ve geliştirmesi, yazınsal metinler yoluyla ulusal ve evrensel değerlerin aktarılması, Türk kültürünü aktaracak metinler ve bunların eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, Türk tarihi, Türk kültürü ve Türkçe ilişkisi, dil sosyolojisi bakımından dil, kültür ve medeniyet bağlantısı, medeniyet- kültür ilişkisi ve iki kavramın farklı yönleri.

 VII. YARIYIL

127111-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I (2-0-2)

1919’dan 1945’e kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

127121-Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri (2-2-3)

Sosyal bilgiler alanında yazılmış öğretmen ve öğrenci çalışma kitaplarının incelenmesi.

127131-Günümüz Dünya Sorunları (2-0-2)

Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi; bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

127141-Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları.

Program Geliştirme* (2-0-2)

Temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller ), eğitim programı tasarımı ve modeller, program geliştirme süreci (planlama, tasarı hazırlama, deneme- değerlendirme, programa süreklilik kazandırma ) , eğitim programları ile ilgili yeni yönelimler (etkin öğrenme, çoklu zeka, işbirliğine dayalı öğrenme, yaşam boyu öğrenme, yapılandırmacılık, yaratıcı düşünme, v.b ).

127311-Özel Eğitim* (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

127321-Okul Deneyimi  (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

127371-Meslek Bilgisi Seçmeli I: Okul Dışı Öğrenme Çevrelerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması  (2-0-2)                                                                                                                                                    

Okul dışındaki öğrenme çevreleri olan bilim merkezleri, bilim ve teknoloji müzeleri, tabiat tarihi müzeleri, arkeoloji müzeleri, kütüphaneler, orman alanları, dağlık alanlar doğal zenginliklerin (mağaralar, göller, akarsular, sahil alanları) tanıtılması; bunların sosyal bilgiler öğretiminde etkili bir şekilde kullanılması için yapılması gereken gezi öncesi çalışmaların planlanması gezi esnasındaki eğitim durumlarının oluşturulması ve gezi sonrası yapılması gereken değerlendirme çalışmaları.

127372-Meslek Bilgisi Seçmeli I: Bireysel Çalışma Teknikleri (2-0-2)

Verimli çalışma unsurları, zamanın etkili kullanımı, etkin dinleme, etkili not alma becerileri, serbest zaman yönetimi ve öğrenme stilleri ve stratejilerinin içeren bir derstir.

127373-Meslek Bilgisi Seçmeli I: Duyuşsal Eğitim (2-0-2)

Duyuşsal eğitim dersi öğrencilerin duyuşsal hedeflerin farkına varmalarına ve bu hedeflere ağırlık veren bir eğitim anlayışı kazanmalarına yönelik bir derstir. Eğitimde hedeflerin aşamalı sınıflandırmasını bilir, duyuşsal hedeflerin sınıflandırılmasını kavrar,  hedef belirleme ve hedefe yönelik eğitim anlayışını edinir, eğitim programlarında duyuşsal hedeflerin yerini farkeder, duyuşsal amaçlı eğitim yaklaşımlarını bilir, gevşeme ve ısınma egzersizlerini bilir, stresle başa çıkma yaklaşımlarını bilir, problem çözme eğitimini bilir, sosyal beceri eğitiminin temel özelliklerini bilir, çatışma çözme eğitiminin temel özelliklerini bilir, duyşsal hedeflerin önemini takdir eder.

VIII. YARIYIL

128111-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II (2-0-2)

1945’dan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

128121-Sosyal Proje Geliştirme (1-2-2)

Sosyal bilgilerde projenin yeri ve önemi; proje türleri ve proje hazırlama aşamaları; örnek bir sosyal projenin planlanması, hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi, okullarda proje yönetimi.

128131-Drama* (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

128311-Rehberlik (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

128321-Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

128371-Meslek Bilgisi Seçmeli II: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Özel Gün ve Haftalara Yönelik Etkinliklerin Planlanması (2-0-2)                                                                                                                    

Dünya’da (Çevre Günü, Su Günü, Meteoroloji Haftası vb.) ve Türkiye’de (23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vb.) kutlanmakta olan özel gün ve haftalar ile bu gün ve haftalara yönelik etkinliklerin planlanması.

128372-Meslek Bilgisi Seçmeli II: Eğitimde Proje Geliştirme (2-0-2)

Eğitimde proje ve proje döngüsü yönetimi, projenin mantıksal çerçevesinin oluşturulmasına yönelik yaklaşımlar, soruna dayalı projeler ve analizi, projenin bileşenlerinin analizi, projenin hedeflerini ve stratejisini belirleme, strateji analizi, projenin uygulanmasına yönelik faaliyet planının oluşturulması, projenin maliyet analizinin yapılması ve finansmanı, projenin uygulanması ve sonuçlarının hedef ve stratejiler doğrultusunda izlenip değerlendirilmesi.

128373-Meslek Bilgisi Seçmeli II: Yaş Dönemleri ve Uyum Problemleri (2-0-2)

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık yaş dönemi özellikleri, gelişim görevleri, gelişim sorunları ve döneme özgü uyum sorunlarının nedenleri, ruh sağlığı. 

 

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:50:17
Guncelleme Tarihi: 2012-01-16 14:37:10