Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik Fakültemiz lisans programlarındeki derslerin büyük bir kısmı "Nitelikli Eğitim" amaçlarına yöneliktir. Fakültemizdeki bütün programlarda, 2018 yılında uygulamaya konulan lisans programları​ uygulanmaktadır. Bu programlarda yer alan özellikle Meslek Bilgisi (MB) kodlu 22 ders ve Alan Eğitimi (AE) kodlu yaklaşık 35 ders, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisinde yer alan "Nitelikli Eğitim" amaçlarına yöneliktir. Bu dersler içerisinden bazı derslerin ise diğer kalkınma amaçlarına yönelik olduğu söylenebilir. Fakültemizde okutulan derslerin içerikleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki ilişki, aşağıda yer alan örnek dersler üzerinden görülebilir. 


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA YÖNELİK DERS ÖRNEKLERİ 

Sıra Ders Bilgileri   Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
1 MB Öğretim İlke ve Yöntemleri
"Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi."
Nitelikli Eğitim [4] 
2 MB Öğretmenlik Uygulaması 2
"Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma."
Nitelikli Eğitim [4]  
3  AE Fen Öğretimi
"Fen ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar; fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlkokul fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar."
Nitelikli Eğitim [4]   
4 AE Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
"Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları; sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri; sosyal bilgiler öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış."
Nitelikli Eğitim [4]    
5  MB Seçmeli: Eğitim Hukuku
"Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları."
Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
6  MB Seçmeli: Kapsayıcı Eğitim
"Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları."
Eşitsizliklerin Azaltılması [10] 
7  AE Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
"Türkiye’nin yeri ve konumu; Türkiye’de yer şekilleri; Türkiye’nin iklimi, toprakları, hidrografyası, bitki coğrafyası ve hayvan coğrafyası; Türkiye’de çevre sorunları; Türkiye’de afetler; iklim değişmeleri."
Karasal Yaşam [15]  
8  AE Yer Bilimi
"Yer bilimlerinin anlamı; yerküre ile ilgili genel bilgiler, yer yuvarının şekli ve boyutları, yer yuvarının hareketleri, yerin geosferleri, yer içi ısısı, yerçekimi ve izostazi, yer yuvarının yaşı; yer kabuğunu oluşturan maddeler, mineraller, tanım ve özellikleri, kayaç yapan önemli mineraller, kayaçlar hakkında genel bilgiler, magmatik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşulları ve çeşitleri; tektonik hareketler: orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler; stratigrafi, genel prensipler, jeolojik zamanlar; hava olayları, iklim, rüzgârlar ve mevsimlerin oluşumu."
Karasal Yaşam [15]  
9  AE Çevre Eğitimi
"Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprak ve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ilköğretim programlarında çevre eğitimi."
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11] 
10  AE Seçmeli: Afetler ve Afet Yönetimi
"Afet ve risk kavramları; afet, risk ve zararlarının azaltılması; afet eğitimleri ve önemi; afetlere hazırlık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi; doğal ve beşeri afetler; afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri; iklim değişikliği ve meteorolojik afetler; Türkiye’de ve dünyada afet zararlarını azaltma çalışmaları; deprem yönetmeliği, afet yönetiminde etkinlik; afet yönetimi döngüsü, afet terminolojisi; afet yönetiminde koordinasyon, acil ve afet koordinasyon merkezleri; afet yönetiminde etik değerler, proje sunumları."
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar [11]  
11  AE Çocuk Sağlığı ve İlk yardım
"Çocuk sağlığının tanımı; ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu; anne karnında çocuk gelişimi; hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri; 0-8 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-8 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb. ); aşılar; kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları; aile planlaması; kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilk yardım."
Sağlık ve Kaliteli Yaşam [3] 
12 AE Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim
"Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık, bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal) ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulanması ve değerlendirilmesi."
Sağlık ve Kaliteli Yaşam [3]